Preise

Ahorn Eco Serie:

Sparsaison 96 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 111 Euro pro Tag
Zwischensaison 120 Euro pro Tag
Hauptsaison 139 Euro pro Tag

Sonntag und Feiertagszuschlag 49.- Euro

Ahorn Canada Serie:

Sparsaison 103 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 118 Euro pro Tag
Zwischensaison 128 Euro pro Tag
Hauptsaison 155 Euro pro Tag

Sonntag und Feiertagszuschlag 49.- Euro

 

Challenger V114 und V217:

Sparsaison 92 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 105 Euro pro Tag
Zwischensaison 114 Euro pro Tag
Hauptsaison 130 Euro pro Tag

Sonntag und Feiertagszuschlag 49.- Euro

Alle anderen Challenger Modelle :

Sparsaison 103 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 118 Euro pro Tag
Zwischensaison 128 Euro pro Tag
Hauptsaison 155 Euro pro Tag

Sonntag und Feiertagszuschlag 49.- Euro

Sparsaison:

01.01.2023 – 28.02.2023

&

07.11.2023 – 31.12.2023

Vor/Nachsaison:

01.03.2023 – 31.03.2023

&

28.10.2023 – 06.11.2023

Zwischensaison:

 01.04.2023 – 26.05.2023

12.06.2023 – 21.07.2023

11.09.2023 – 27.10.2023

Hauptsaison:

 27.05.2023 – 11.06.2023

&

22.07.2023 – 10.09.2023

© Copyright - Elba Wohnmobile