Preise

Eco 690:

Sparsaison 75 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 85 Euro pro Tag
Zwischensaison 95 Euro pro Tag
Hauptsaison 119 Euro pro Tag

Eco 683 und Eco 660

Sparsaison 79 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 89 Euro pro Tag
Zwischensaison 99 Euro pro Tag
Hauptsaison 129 Euro pro Tag

Sparsaison:

01.01.2020 – 22.02.2020

&

02.11.2020 – 31.12.2020

Vor/Nachsaison:

23.02.2020 – 12.04.2020

&

05.10.2020 – 01.11.2020

Zwischensaison:

 13.04.2020 – 28.06.2020

&

 31.08.2020 – 04.10.2020

Hauptsaison:

 29.06.2020 – 30.08.2020

© Copyright - Elba Wohnmobile