Preise

Ahorn Eco Serie:

Sparsaison 81 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 95 Euro pro Tag
Zwischensaison 108 Euro pro Tag
Hauptsaison 135 Euro pro Tag

Ahorn Canada Serie:

Sparsaison 93 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 109 Euro pro Tag
Zwischensaison 124 Euro pro Tag
Hauptsaison 155 Euro pro Tag

Challenger V114 Max:

Sparsaison 79 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 98 Euro pro Tag
Zwischensaison 105 Euro pro Tag
Hauptsaison 125 Euro pro Tag

Challenger 287 GA und 337:

Sparsaison 93 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 109 Euro pro Tag
Zwischensaison 124 Euro pro Tag
Hauptsaison 155 Euro pro Tag

Wohnwagen Knaus 500KD Silver Edition:

Sparsaison 65 Euro pro Tag
Vor/Nachsaison 75 Euro pro Tag
Zwischensaison 80 Euro pro Tag
Hauptsaison 90 Euro pro Tag

Sparsaison:

01.01.2021 – 21.02.2021

&

01.11.2021 – 31.12.2021

Vor/Nachsaison:

22.02.2021 – 11.04.2021

&

04.10.2021 – 31.10.2021

Zwischensaison:

 12.04.2021 – 27.06.2021

&

 13.09.2021 – 03.10.2021

Hauptsaison:

 28.06.2021 – 12.09.2021

© Copyright - Elba Wohnmobile